Klientų atsiliepimai

Klientų atsiliepimai

Pirkėjas šioje el.parduotuvėje gali registruotis. Atlikdamas registraciją - pirkėjas privalo užpildyti registracijos formą. Pirkėjas sutinka registracijos formoje pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos formoje. Taip pat pirkėjas įsipareigoja šią informaciją, jei ji pasikeičia - atnaujinti. Jei pirkėjas pateikia neteisingą informaciją - elektroninė parduotuvė turi teisę sustabdyti arba nutraukti pirkėjo registravimą ir atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas.

Asmeninę informaciją perkant prekes šioje elektroninėje parduotuvėje prašoma nurodyti tik pateikiant užsakymą. Ši elektroninė parduotuvė įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

PRIVATUMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635 naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, naudojamis šie Asmens suomenys: vardas, pavardė, telefonas, adresas, el. paštas bei kita kontaktinė informacija (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635 Valdomas elektronines sistemas. UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635  nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635 naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635 vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais

2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai

3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai

4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus (atlikus tam tikrus užsakymus);

2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

5. apdoroti Jūsų užklausas;

6. tiesioginės rinkodaros tikslais – gavus Jūsų atskirą susitarimą suteikus Jums galimybę bet kada atsisakyti.

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;

2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;

3. UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@decodetales.lt;

4. UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635 Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu info@decodetales.lt;

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@decodetales.lt.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2019-05-28.

 

PRIVACY POLICY

By using this web site, you give your consent to the company UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635 to collect and use your personal data as defined by this Privacy Policy. UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635 uses the information you provide when registering, by making orders or by sending us requests, including: Name, surname, contact person. No., Payment Transaction ID, Other Contact Details (all together - Personal Data) to properly manage your orders / queries.

General provisions

UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635 by no means sells or transmits your Personal Data to any third party without your express permission. No third party can offer you goods or services via UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635 electronic systems. UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635 Will not use your Personal Data for direct marketing purposes. If UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635 would use your personal data for direct marketing purposes, you should always agree with it and have an option to cancel it.

UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635 follows these basic principles of personal data processing:

1. Personal data is collected for specified and legitimate purposes;

2. Personal data shall be processed accurately and fairly;

3. Personal data is processed lawfully;

4. All information about processed personal data is confidential;

Managing and protecting your personal data UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635 implements organizational and technical measures that ensure the protection of personal data against accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, as well as any other unlawful handling. Personal data are processed in accordance with the 2016 April 27 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

Personal data is collected and processed for the following purposes:

1. To process your orders (after making orders);

2. To Issue financial documents to you (eg invoices);

3. Solve problems with the delivery;

4. Perform other contractual obligations;

5. Process your queries;

6. For direct marketing purposes – by getting agreement only by giving the opportunity to refuse and cancel.

 

Personal rights

By allowing to manage your personal data, you are entitled to:

1. Require correction, destruction or suspension of the processing of your personal data when data is processed without complying with this and other laws;

2. Disagree with the processing of his personal data;

3. UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635, upon receipt of your application for the processing of personal data, will provide you with a response within 30 calendar days of your request. Only requests for the processing of your personal data submitted by e-mail are considered. mailed to info@decodetales.lt;

4. UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635 Members / Clients have the right to request the transfer or cancellation of information related to their payment history and the information they provide. Such requests will be processed within 30 days. From email receipt mail by info@decodetales.lt;

Final Provisions

Substantial changes to this Privacy Policy are sent to members by email. UAB “MIKADUS”,  Į.k. 303269635 may change this Privacy Policy without prior notice. If you have questions about our Privacy Policy, you can contact us at any time by email: info@decodetales.lt

The date of the last update of this document is 2019-05-28.